FB

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.

Odrodzenie firmy

Kalendarium działań związanych z odtworzeniem spółki Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy i odzyskaniem majątku spółki.

Decyzje władz, które spowodowały konieczność działań reaktywacyjnych

14 grudnia 1983Naczelnik Dzielnicy Warszawa Wola ustanawia na rzecz Centralnego Związku Rzemiosła (późniejszy sukcesor prawny: Związek Rzemiosła Polskiego) wieczyste użytkowanie na 40 lat terenu położonego przy ul. Brackiej 25.
Dom Braci Jabłkowskich „ma być wykorzystywany jako centralna placówka handlowo-usługowa rzemiosła” (z uzasadnienia decyzji Naczelnika Dzielnicy).

16 stycznia 1984Centralny Związek Rzemiosła na mocy umowy notarialnej otrzymuje prawo do wieczystej dzierżawy Brackiej 25 na 40 lat.

Starania o odzyskanie nieruchomości przy ul. Brackiej 25

12 czerwca 1990Jan i Tomasz Jabłkowscy, jako spadkobiercy akcjonariuszy spółki, występują o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Rady Narodowej z 1952 r. o odmowie ustanowienia na rzecz spółki „Bracia Jabłkowscy S.A.” prawa własności czasowej do gruntu położonego w Warszawie przy ul Brackiej 25.

15 maja 1991Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa stwierdza nieważność zaskarżonego orzeczenia Prezydium RN – jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa.
Orzeczenie o odmowie przyznania Spółce „Bracia Jabłkowscy S.A.” prawa własności czasowej wydane zostało niewątpliwie z naruszeniem art.7 ust. 2 i ust. 8 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na terenie m. st. Warszawy.
(z uzasadnienia decyzji Ministra)

20 czerwca 1991Jan i Tomasz Jabłkowscy składają w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pozew o unieważnienie umowy notarialnej z 16 stycznia 1984 r. o oddaniu nieruchomości przy ul. Brackiej 25 w użytkowanie wieczyste Centralnemu Związkowi Rzemiosła.
Gdyby wydana 13 grudnia 1952 r. decyzja, zamiast gwałcić porządek ustanowiony dekretem z 1945, dochowała warunków przez dekret stanowionych, byłaby to decyzja mocą której „budynek pozostałby własnością dotychczasowych właścicieli” (art. 5), natomiast „dotychczasowym właścicielom przyznano by na tym gruncie prawo wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym” (art. 7). Skarb Państwa – zawierając w 1984 r. umowę z centralnym Związkiem Rzemiosła o oddaniu gruntu i budynku w użytkowanie wieczyste w sposób rażący naruszył prawo rozporządzając rzeczą do niego nie należącą (z pozwu o unieważnienie umowy notarialnej).

31 lipca 1991Związek Rzemiosła Polskiego zwraca się do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra z dnia 15 maja 1991 r. jako skierowanej do osoby nie będącej stroną w sprawie. W uzasadnieniu wskazywano, że w trakcie postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem zaskarżonej decyzji, nie wyjaśniono należycie wszystkich okoliczności sprawy.

7 grudnia 1991Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa odmawia stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji o nieważności orzeczenia Prezydium Rady Narodowej z 1952 r.

23 styczeń 1992Związek Rzemiosła Polskiego dzierżawi budynek i teren położony w Warszawie przy ul. Brackiej 25 spółce z o.o. Konsbud-Rzemiosło (data 23.01.1992 r. widniejąca na umowie nie jest urzędowo potwierdzona).

10 października 1992Sąd Rejonowy wydaje postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia Jana i Tomasza Jabłkowskich poprzez ustanowienie zakazu Skarbowi Państwa i Związkowi Rzemiosła Polskiego sprzedaży i rozporządzania, a więc m.in. wynajmu, nieruchomości przy ul. Brackiej 25 do czasu prawomocnego zakończenia procesu.

1992-2002wszczęcie szeregu postępowań sądowych i administracyjnych mających na celu obronę praw Domu Towarowego Braci Jabłkowskich i restytucję odebranej własności. Główne działania to:
- złożenie wniosku o odszkodowanie administracyjne z zastrzeżeniem jego dochodzenia przez Spółkę wyłącznie w razie uniemożliwienia przez władze Miasta restytucji własności Brackiej 25;
- przystąpienie przez Spółkę do sprawy z powództwa Jana i Tomasza Jabłkowskich w charakterze tzw. interwenienta ubocznego, to jest podmiotu mającego własny interes prawny w zakończeniu procesu orzeczeniem na korzyść powodów;
- przekształcenie roli procesowej spółki w procesie: Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A. zostaje współpowodem;
- kontynuacja procesu sądowego, w którym pozwani, tj. Związek Rzemiosła Polskiego, Prezydent m.st. Warszawy oraz Wojewoda Warszawski domagają się oddalenia powództwa w całości (za wyjątkiem prezydentury Marcina Święcickiego, który polecił reprezentującym go radcom prawnym „pozostawić powództwo do uznania sądu”, co w praktyce oznaczało zgodę na zwrot własności Spółce; stanowisko to później – za prezydentury Pawła Piskorskiego, Wojciecha Kozaka i Lecha Kaczyńskiego – jest dla starań Spółki negatywne), a „Dom Handlowy ARKA” S.A., który jest formalnie podmiotem wynajmującym Dom Braci Jabłkowskich od Związku Rzemiosła Polskiego, zaś w procesie sądowym bierze udział jako interwenient uboczny po stronie pozwanej, podejmuje wszelkie możliwe działania zmierzające do opóźnienia zakończenia sprawy;
- obrona zabezpieczenia powództwa przed działaniami „Domu Handlowego ARKA” zmierzającymi do wykreślenia zabezpieczenia z 1992 r. z księgi wieczystej otwierającego możliwość sprzedaży praw do Domu Braci Jabłkowskich – przed zakończeniem procesu.

26 sierpnia 2002Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia oddala powództwo Jana i Tomasza Jabłkowskich oraz Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy S.A. (jako interwenienta ubocznego) o ustalenie nieważności umowy notarialnej z 16 stycznia 1984 r. o oddaniu nieruchomości przy ul. Brackiej 25 w użytkowanie wieczyste Centralnemu Związkowi Rzemiosła.
W ocenie sądu po stronie powodów Jana i Tomasza Jabłkowskich zachodzi brak interesu prawnego w żądaniu ustalenia nieważności czynności prawnej w postaci umowy z dnia 16 stycznia 1984 r. (…) Powodowie wywodzą swoje uprawnienia z faktu bycia następcami prawnymi byłych akcjonariuszy Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy S.A. (…) (z uzasadnienia wyroku sądu)

21 lutego 2003Sąd Okręgowy w Warszawie uchyla wyrok Sądu Rejonowego z 26 sierpnia 2002 r. w skutek apelacji powodów i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Śródmieścia. W konsekwencji oddalenia uprawnionego wniosku powodów doszło zarówno do naruszenia przepisu postępowania (…) jak i praw powodów i interwenienta ubocznego po stronie powodowej; orzeczenie końcowe w warunkach braku ostatecznego ukształtowania strony powodowej, uznać należało za przedwczesne (z uzasadnienia sądu).

2 kwietnia 2003Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie stwierdza nieważność decyzji Naczelnika Dzielnicy Warszawa Wola z 14 grudnia 1983, którą ustanowiono na rzecz Centralnego Związku Rzemiosła wieczyste użytkowanie na 40 lat terenu położonego przy ul. Brackiej 25. Związek Rzemiosła Polskiego złożył odwołanie od tej decyzji SKO.

19 stycznia 2004To samo SKO w innym składzie orzekającym, w odpowiedzi na odwołanie, uchyliło swoje poprzednie orzeczenie stwierdzając, że kwestionowana w pozwie decyzja Naczelnika Dzielnicy Warszawa-Wola została wydana z naruszeniem prawa, lecz nie można stwierdzić jej nieważności, ponieważ wywołała ona nieodwracalne skutki prawne.

22 września 2004Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, po ponownym rozpoznaniu sprawy, ogłasza wyrok, mocą którego stwierdza nieważność umowy notarialnej, na podstawie której Związek Rzemiosła Polskiego nabył w 1984 r. teren przy ul. Brackiej 25 w użytkowanie wieczyste na okres lat 40; w ustnym uzasadnieniu wyroku sąd podaje, że umowa jest nieważna, ponieważ przy jej zawarciu doszło do licznych naruszeń prawa.

Przywrócenie bytu prawnego firmy

20 czerwca 1991do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy skierowano wniosek o wznowienie postępowania upadłościowego Spółki Akcyjnej Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy oraz o uchylenie postanowienia o upadłości Spółki i umorzenie postępowania w tej sprawie. Wniosek oparty był na zarzutach pozbawienia Spółki możliwości obrony swoich praw w trakcie postępowania upadłościowego w latach 1950-1963, oraz na przesłance pojawienia się nowych okoliczności w postaci unieważnienia 15 maja 1991 r. decyzji o odmowie ustanowienia na rzecz spółki „Bracia Jabłkowscy S.A.” prawa własności czasowej do gruntu położonego w Warszawie przy ul. Brackiej 25.

1991zaginięcie sądowych akt upadłościowych, w praktyce uniemożliwiające jakiekolwiek dalsze działania.

1991-1993postępowanie sądowe o odtworzenie zaginionych akt upadłościowych, jako warunku koniecznego podjęcia dalszych działań prawnych.

12 kwietnia 1996Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy wznawia postępowanie upadłościowe w sprawie Spółki Akcyjnej Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, uchyla postanowienie Sądu Powiatowego dla Warszawy Pragi z 1963 r. o stwierdzeniu ukończenia postępowania upadłościowego i wykreśleniu Spółki z rejestru handlowego i umarza postępowanie w tej sprawie.

Wznowienie postępowania służy naprawieniu błędu niesprawiedliwości dokonanej w majestacie prawa. (…) Błędna decyzja Prezydium Rady Narodowej z 13 grudnia 1952 r. uchylona mocą wsteczną w 1991 r. wkomponowana była w treść tzw. politycznej bitwy o handel, mającej na celu wyeliminowanie dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw reprezentujących prywatny kapitał. Dokonywało się to z naruszeniem prawa mocą decyzji pozbawiających w biurokratyczny sposób praw własności (z postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy).

12 kwietnia 1996Sąd Gospodarczy wyznacza kuratora dla Spółki Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, ponieważ nie może ona działać wobec braku zarządu, komisji rewizyjnej (rady nadzorczej). Zgodnie z przepisami kurator uprawniony jest do reprezentowania powierzonej jego kurateli osoby prawnej.

14 kwietnia 1997Spółka, reprezentowana przez kuratora ustanowionego mocą postanowienia sądu, przystępuje do procesu o unieważnienie aktu notarialnego ustanawiającego 40-letnią wieczystą dzierżawę na rzecz Związku Rzemiosła Polskiego.

4 czerwca 1997Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy odmawia Spółce dopuszczenia do udziału w procesie, ponieważ dochodzi do wniosku, że decyzja o ustanowieniu kuratora podjęta przez inny sąd jest wadliwa i procedura ustanowienia kuratora dla Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy powinna zostać powtórzona. Zabierze to sądom kolejne 2 lata.

8 kwietnia 1999Jan Jabłkowski został ponownie ustanowiony przez sąd kuratorem dla nie mającej władz statutowych Spółki Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy. Sąd nakłada na kuratora obowiązek niezwłocznych czynności zmierzających do odtworzenia bytu statutowego Spółki.

19 czerwca 1999odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariusz DTBJ, które dokonało wyboru władz statutowych – zarządu i komisji rewizyjnej.

Odzyskanie Chmielnej 19 i Chmielnej 21

18 lutego 1999Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie stwierdza nieważność orzeczenia Prezydium Rady Narodowej z 16 grudnia 1952 r. o odmowie ustanowienia na rzecz spółki „Bracia Jabłkowscy S.A.” prawa własności czasowej do gruntu położonego w Warszawie przy ul Chmielnej 21 i Chmielnej 19.
(…) gmina obowiązana była uwzględnić wniosek właściciela gruntu o przyznanie mu na tym gruncie prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym (…). Każde inne rozstrzygnięcie naruszało prawo (z decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego).

30 marca 2001Burmistrz Gminy Warszawa Centrum ustanawia użytkowanie wieczyste zabudowanego gruntu przy ul. Chmielnej 21 na rzecz Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy S.A.

1 czerwca 2001Burmistrz Gminy Warszawa Centrum ustanawia użytkowanie wieczyste nie zabudowanego gruntu przy ul. Chmielnej 19 na rzecz Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy S.A.

25 sierpnia 2010umowa notarialna pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a DTBJ o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu przy ulicy Brackiej 25, co w sposób ostateczny i prawomocny przywróciło DTBJ stan posiadania praw sprzed 1950 roku.

wrzesień 2010Prawo własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Bracka 25, na której „Dom Braci Jabłkowskich” jest posadowiony zostało uwidocznione prawomocnym wpisem w księdze wieczystej nr WA4M/00001782/7.

2 lutego 2011Biuro Geodezji i Katastru m.st. Warszawy dokonało aktualizacji wpisów w kartotece budynków.i wydany został wypis z rejestru budynków uwidaczniający prawo własności budynku Bracka 25 na rzecz DTBJ.

WARSZAWA | NOWY DOM JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 19 | KAMIENICA JABŁKOWSKICH: CHMIELNA 21 | DOM BRACI JABŁKOWSKICH: BRACKA 25

FACEBOOK | KONTAKT | © 2015 DTBJ SA